Menu Filter Paginamenu

Invesco Global Targeted Returns Fund

Fondsen in Focus | Invesco

 
person

Clive Emery

Product Manager

Profiel bekijken

person

Dave Jubb

Fondsbeheerder

Profiel bekijken

person

Richard Batty

Fondsbeheerder

Profiel bekijken

person

David Millar

Hoofd van multi asset

Profiel bekijken

Waarom beleggen in het Invesco Global Targeted Returns Fund?

Hoe behaalt u kapitaalgroei en beperkt u tegelijkertijd een neerwaarts risico in volatiele markten? Het Multi Asset team is vrij om alle investeringsideeën te overwegen, overal ter wereld, zonder beperkingen in beleggingscategorieën. Het team identificeert dan wat de beste manier is om deze ideeën te combineren in een breed gespreide portefeuille, rekening houdend met de te beheren risico's.

 • Doelstelling: positief rendement in alle marktomstandigheden
  Los van de marktconjunctuur streeft het team naar een bruto-rendement dat hoger is dan de 3-maands Euribor, met een volatiliteit die op een beleggingshorizon van 3 opeenvolgende jaren de helft lager ligt dan die van wereldwijde aandelen.1
 • Sterke diversificatie en nauwlettend risicobeheer
  Vanuit een combinatie van ideeën en met behulp van traditionele en afgeleide instrumenten stelt het multi-asset-team een portefeuille samen waarin door sterke diversificatie het risico wordt verminderd.
 • Realistische beleggingshorizonten
  De in het compartiment toegepaste ideeën bieden de mogelijkheid om binnen de gestelde horizon van 3 opeenvolgende jaren de eigen doelstellingen na te streven.
 • De aangewezen strategie met de aangewezen personen
  Het multi-asset-team kan bogen op een rijke ervaring en gebleken competentie wat het beheer van multi-asset-compartimenten betreft. We zijn ervan overtuigd dat het rendement van de belegging afhangt van de aanwezigheid van uitstekende ideeën en van de strikte toepassing hiervan, waardoor elk idee een eigen plaats in de portefeuille krijgt.

1 Er kan geen enkele garantie worden gegeven dat het compartiment een positief rendement of zijn volatiliteitsdoelstelling behaalt.

Doelstelling van het compartiment

Het compartiment streeft naar een positief totaalrendement onder alle marktomstandigheden gedurende een periode van 3 opeenvolgende jaren. Het compartiment streeft naar een rendement boven de 3 maandelijkse EURIBOR (of een gelijkwaardige referentierente) en tracht dit te bereiken met minder dan de helft van de volatiliteit van aandelen wereldwijd, over dezelfde periode van 3 opeenvolgende jaren.

Doelstelling van het compartiment

Het Invesco Global Targeted Returns Fund streeft naar een algemeen positief rendement in elke conjunctuur, op een beleggingshorizon van 3 opeenvolgende jaren.

Het compartiment streeft naar een bruto beoogd rendement dat hoger is aan de 3-maands Euribor, met een volatiliteit die op een beleggingshorizon van 3 opeenvolgende jaren de helft lager ligt dan die van wereldwijde aandelen1

Het geheim van deze doelstelling bestaat erin, de voordelen van een spreiding van de belegging over een breed spectrum van vermogenscategorieën te benutten. Om een goed gespreide portefeuille samen te stellen, belegt het multi-asset-team tegelijkertijd in traditionele activa, overige activaklassen en afgeleide instrumenten.

Het compartiment is gebaseerd op niet minder dan vijf afzonderlijke beleggingsideeën met betrekking tot ten minste drie diverse soorten activa. De portefeuille kan gunstig geselecteerde compartimenten van Invesco omvatten. Daarnaast bestaat een deel van het vermogen uit cash en cashequivalenten ter afdekking van de derivatenblootstelling.

1Er kan geen garantie worden gegeven dat het compartiment een positief rendement of zijn volatiliteitsdoelstelling behaalt.

Voor wie is Invesco Global Targeted Returns Fund bestemd?

Ondanks de complexiteit van het samenstellingsproces van de portefeuille en van de gehanteerde instrumenten, steunt het compartiment eenvoudigweg op een mix van goede beleggingsideeën binnen een portefeuille met een beheerd risico.

Dit compartiment is geschikt voor investeerders die:

 • streven naar vermogensgroei op middellange termijn
 • streven naar een volatiliteitsniveau dat lager is dan dit van een doorsnee belegging in aandelen
 • instemmen met het gebruik van complexe beleggingsinstrumenten en -technieken

Dit compartiment is niet geschikt voor investeerders met:

 • een geringe risicobereidheid
 • een korte beleggingshorizon
 • bezwaren tegen het gebruik van complexe beleggingsinstrumenten en –technieken

Positie van het compartiment binnen de beheerdersportefeuilles

Dankzij de flexibiliteit en diversificatie kan het fonds diverse posities innemen in de beleggersportefeuille.

Kern van de portefeuille

Het compartiment kan gebruikt worden als kernelement van de strategie van een belegger. Door toegang te bieden tot een breed spectrum van markten en activaklassen, paart het compartiment diversificatie aan flexibiliteit. Door binnen de portefeuille van een cliënt een centrale rol aan te nemen, kan het compartiment stabiliteit helpen toevoegen aan meer gespecialiseerde en vaak meer volatiele randparticipaties.

Randcomponent van de portefeuille

Wanneer het compartiment dienst doet als randcomponent van de portefeuille, kan het nog meer diversificatie bieden voor sterk correlerende kernactiva, waardoor het algehele risiconiveau afneemt.

Vermogenscategorieën

 

 

Kenmerken

Volume

EUR 6,47 Mld

Lanceringsdatum

December 2013

Beheerders

Team Multi Asset, Henley (VK)

Juridische aard

Compartiment van Invesco Funds, SICAV naar Luxemburgs recht met UCITS statuut

Valuta

EUR

Gemiddeld aantal investeringsideeën

Ongeveer 25

Instapkosten

0% tot max. 5,00%

Beheerkosten

1,40%

Lopende kosten

1,56%

Swing pricing

Max. 2% van de NIW

Beurstaks

Kap: 1,32% (max 4000 EUR); Dist: 0%

Initiële minimale investering

1000 EUR

ISIN codes

A-Aandelen (Kap.) LU1004132566
A-Aandelen (Jaarlijkse uitkering) LU1004132640

Bron: Invesco A-aandelen kap. 31/05/2017

Beurstaks

Beurstaks: 0% bij uitstap. Fysieke beleggers in het compartiment zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 30% op de distributie van dividenden (voor distributie aandelenklasse) en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimenten (voor kapitalisatie en distributie aandelenklasse) die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen.

Risico

 • De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen (dit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan schommelingen in de wisselkoersen), en mogelijk krijgt u niet het volledige bedrag terug.
 • Het compartiment zal beleggen in derivaten (complexe instrumenten) met een significante hefboomwerking, wat zal resulteren in sterke fluctuaties in de waarde van het compartiment.
 • Het compartiment kan schuldinstrumenten met een lagere kredietkwaliteit aanhouden, wat kan resulteren in sterke fluctuaties in de waarde van het compartiment.
 • Voor meer informatie, raadpleeg het document met de huidige compartiment en aandelenklasse specifieke Essentiele Beleggingsinformatie (KIID) evenals het prospectus voor een complete set van risico's.

Belangrijke informatie

Het bovenvermelde compartiment is zonder vervaldatum en blijft onderhevig aan marktschommelingen: de toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kunnen dus niet worden gegarandeerd. Het compartiment mag een swing pricing mechanisme gebruiken om de transactie- en ondehandelingskosten te dekken in het geval van grote verkoop. Beleggingsbeslissingen kunnen slechts worden gedaan op basis van de Essentiële Beleggingsinformatie (KIID). De KIID, de vereenvoudigde prospectus en het laatste jaarverslag zijn verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels bij onze verdelers, bij de financiële dienst in België en in het kantoor van Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France), Louizalaan 235 - 1050 Brussel, België - Tel.: +32 2 641 01 70 - Fax: +32 2 641 01 75, www.invesco.be. De financiële tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A., Place Rogier 11, B-1210, Brussel. Het compartiment kan onderworpen zijn aan 25% roerende voorheffing, involge de wet Belgisch Staatsblad op 31/12/2012 afhankelijk van de portfolio-allocatie. De netto-inventariswaarden worden gepubliceerd in De Tijd, L‘Echo en op www.beama.be (Met behulp van een externe koppeling verlaat u onze website. Invesco Asset Management S.A. is niet aansprakelijk voor de informatie of adviezen die in dit verband gepubliceerd worden.). Voor alle klachten, gelieve contact op te nemen met de externe ombudsman (02 702 52 00 of klachten@consumentenombudsdienst.be) of met onze klantendienst (02 641 01 70 of info@bru.invesco.com). Dit document is uitgegeven in België door Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be

Morningstar rating: © 2017 Morningstar. Alle rechten voorbehouden.